مجتبی زارعی

مجتبی زارعی

نصب وراه اندازی انواع اسانسور های هیدرولیک و کششی

۳۰۵ارتباط ۹مهارت
فارس | شیراز
نصب وراه انداز اسانسور و سرویسکار
اسانسور
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم مهندسی مکانیک تاسیسات
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
گواهینامه
فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران
68563
مشکی دان2اویاما کاراته
۱۳۹۳
حکم قهرمانی
فدراسیون ورزش های رزمی
276/992
نایب قهرمانی مسابقات کشوریkick boxing
۱۳۹۱
حکم قهرمانی
فد راسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران(u.f.k.k)
91/399
نایب قهرمانی مسابقات کشوری(u.f.k.k)
۱۳۹۰
گواهینامه
انجمن موی تای جمهوری اسلامی ایران
294/161/800768
خان۸ موی تای(مشکی دان۲)
۱۳۹۰
حکم قهرمانی
سبک کمپو
276/1646
نایب قهرمانی مسابقات کشوری کمپو کاراته
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
نصب وراه انداز اسانسور و سرویسکار
اسانسور
نصب وراه اندازس انواع اسانسور های هیدرولیک و کششی
پروژه‌ها
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
راه اندازی اسانسور
نصب وراه انداز اسانسور و سرویسکار در اسانسور
راه اندازی اسانسور هیدرولیک دو درب لیفت۶توقف
مهارت ها
| ۱۲۸نفر
موسی فروغی مقدممجید شهرکیناصیح رحیمانامین باقریشورانگیز خیرکار
| ۱۲۶نفر
موسی فروغی مقدممجید شهرکیناصیح رحیمانامین باقریشورانگیز خیرکار
| ۱۲۲نفر
مجید شهرکیناصیح رحیمانامین باقریشورانگیز خیرکاراکبر افتخاری
| ۱۱۰نفر
مجید شهرکیناصیح رحیمانامین باقریشورانگیز خیرکاراکبر افتخاری
| ۱۰۶نفر
مجید شهرکیناصیح رحیمانامین باقریشورانگیز خیرکاراکبر افتخاری
| ۱۰۳نفر
موسی فروغی مقدمعلی مداوامجید شهرکیامین باقریشورانگیز خیرکار
| ۱۰۲نفر
علی مداوامجید شهرکیامین باقریشورانگیز خیرکاراکبر افتخاری
| ۱۰۰نفر
مجید شهرکیناصیح رحیمانامین باقریشورانگیز خیرکاراکبر افتخاری
| ۹۹نفر
مجید شهرکیامین باقریشورانگیز خیرکاراکبر افتخاریمحمد مهدیارمنش
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
گواهینامه پایان دوره ساختمان هوشمند
ساختمان هوشمندbms
کارگاه اموزشی داوری
داوری سبک کمپو
توضیحات