سارا هستم

سارا هستم

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار

۵۸ارتباط ۱۷مهارت
تهران | تهران
مسئول سایت یک مدرسه غیرانتفاعی
مدرسه غیرانتفاعی
کارشناسی ارشد دانشگاه مهر البرز
تحصیلات
دانشگاه مهر البرز
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مسئول سایت یک مدرسه غیرانتفاعی
مدرسه غیرانتفاعی
مهارت ها
| ۴۳نفر
عاطفه مسلمیرسول قهریمحمدرضا قربانیبیتا بندریامیر حسین محمدی
| ۴۰نفر
عاطفه مسلمیرسول قهریمحمدرضا قربانیبیتا بندریسعید آزغ
| ۳۹نفر
عاطفه مسلمیرسول قهریبیتا بندریجعفر سیفیمحمد رادفر
| ۳۹نفر
رسول قهریمحمدرضا قربانیبیتا بندریسعید آزغجعفر سیفی
| ۳۷نفر
عاطفه مسلمیرسول قهریبیتا بندریجعفر سیفیمحمد رادفر
| ۳۵نفر
عاطفه مسلمیرسول قهریبیتا بندریجعفر سیفیمحمد رادفر
| ۳۴نفر
عاطفه مسلمیرسول قهریمحمدرضا قربانیبیتا بندریجعفر سیفی
| ۳۳نفر
عاطفه مسلمیرسول قهریبیتا بندریجعفر سیفیمحمد رادفر
| ۳۳نفر
عاطفه مسلمیرسول قهریبیتا بندریامیر حسین محمدیجعفر سیفی
| ۳۲نفر
عاطفه مسلمیرسول قهریبیتا بندریجعفر سیفیمحمد رادفر
| ۳۲نفر
عاطفه مسلمیرسول قهریبیتا بندریامیر حسین محمدیجعفر سیفی
| ۳۱نفر
عاطفه مسلمیرسول قهریبیتا بندریجعفر سیفیمحمد رادفر
| ۳۰نفر
عاطفه مسلمیرسول قهریبیتا بندریجعفر سیفیمحمد رادفر
| ۲۹نفر
عاطفه مسلمیرسول قهریبیتا بندریجعفر سیفیمحمد رادفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
گذراندن دوره ای کوتاه برنامه نویسی و شبکه
درجه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار از دانشگاه مهر البرز
توضیحات