در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Stata را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Stata را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Stata را بصورت مبتدی و حدود ۷۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Stata را بصورت متوسط و حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Stata را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۷۱%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
کاربران منتخب