امین نجفی

امین نجفی

کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

۱۵ارتباط ۱۲مهارت
خراسان شمالی | فاروج
همکار
جهاد کشاورزی
کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
همکار
جهاد کشاورزی
جهاد کشاورزی خراسان شمالی شهرستان فاروج
مهارت ها
| ۴نفر
فاطمه سروشحکمت آزاده
| ۴نفر
فاطمه سروشحکمت آزاده
| ۴نفر
فاطمه سروشحکمت آزاده
| ۴نفر
فاطمه سروشروح الله ظاهریحکمت آزاده
| ۴نفر
فاطمه سروشحکمت آزاده
| ۴نفر
فاطمه سروشروح الله ظاهریحکمت آزاده
| ۳نفر
فاطمه سروشحکمت آزاده
| ۳نفر
فاطمه سروشحکمت آزاده
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
کردی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات