در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا TFS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که TFS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند TFS را بصورت مبتدی و حدود ۴۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند TFS را بصورت متوسط و حدود ۱۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند TFS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴۴%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۴%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۷۸%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۲%
کاربران منتخب