در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا VMware Workstation را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که VMware Workstation را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند VMware Workstation را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند VMware Workstation را بصورت متوسط و حدود ۵۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند VMware Workstation را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۹۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
کاربران منتخب