بهروز خاکپور نورمحمدی

بهروز خاکپور نورمحمدی

مدیریت وبسایت

۰ارتباط ۱۴مهارت
خراسان رضوی | مشهد
متصدی خدمات
کافی نت
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خاوران
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خاوران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
متصدی خدمات
کافی نت
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات