در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Visual Basic را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Visual Basic را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Visual Basic را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Visual Basic را بصورت متوسط و حدود ۲۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Visual Basic را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۴۶%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
کاربران منتخب