در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا وب گردی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که وب گردی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند وب گردی را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند وب گردی را بصورت متوسط و حدود ۶۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند وب گردی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۶۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۶۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۵%
کاربران منتخب