در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا وب گردی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که وب گردی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند وب گردی را بصورت مبتدی و حدود ۲۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند وب گردی را بصورت متوسط و حدود ۶۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند وب گردی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۸%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۸%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۶۴%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۵۲%
زن بیش از ۱۰ عضو ۴۸%
کاربران منتخب