پری فرزانه

پری فرزانه

مسوول دفتر

۱ارتباط ۲۹مهارت
قزوین | قزوین
مسول دفتر
شرکت طراحی سایت
کارشناسی دانشگاه اراک
تحصیلات
دانشگاه اراک
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی زبان و ادبیات عربی محض
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۸
حسابداری و کار با نرم افزار هلو
فن گستران
تجارب کاری
۱۳۹۹ - ۱۴۰۰
مسول دفتر
شرکت طراحی سایت
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
نرم افزار هلو
توضیحات
دنبال کار درمنزل به صورت پاره وقت هستم