هانیه فاضلی

هانیه فاضلی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۲ارتباط ۸مهارت
گیلان | رشت
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی احرار
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات