در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا WordPress Design را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که WordPress Design را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند WordPress Design را بصورت مبتدی و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند WordPress Design را بصورت متوسط و حدود ۶۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند WordPress Design را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۶۷%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
کاربران منتخب