بهروز ولیخانی

بهروز ولیخانی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۲ارتباط ۱۵مهارت
تهران | تهران
PHP برنامه نویس
موسسه دانش پروژهان فرزان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ادیبان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ادیبان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
PHP برنامه نویس
موسسه دانش پروژهان فرزان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
PHP برنامه نویس
نیک مدرن
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
برنامه نویس Front-End
شرکت دارامان
مهارت ها
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات