سیدعباس مرتضوی

سیدعباس مرتضوی

Web Developer- PHP

۱۴ارتباط ۱۲مهارت
مازندران | بابل
Web Developer
میزبان سیستم خزر
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صنعتی قائم
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صنعتی قائم
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
Web Developer
میزبان سیستم خزر
مهارت ها
| ۳نفر
نصیر رضایی نژادجواد شکوری
| ۳نفر
نصیر رضایی نژادجواد شکوری
| ۳نفر
نصیر رضایی نژادجواد شکوری
| ۳نفر
نصیر رضایی نژادجواد شکوری
| ۳نفر
نصیر رضایی نژادجواد شکوری
| ۳نفر
نصیر رضایی نژادجواد شکوری
| ۳نفر
نصیر رضایی نژادجواد شکوری
| ۳نفر
نصیر رضایی نژادجواد شکوری
| ۳نفر
نصیر رضایی نژادجواد شکوری
| ۳نفر
نصیر رضایی نژادجواد شکوری
| ۳نفر
نصیر رضایی نژادجواد شکوری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات