فرزانه ضیایی

فرزانه ضیایی

کارشناسی حسابداری امور اداری

۰ارتباط ۶مهارت
اصفهان | اردستان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز کوهپایه
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز کوهپایه
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی حسابداری
ترم اخر حسابداری هستم.
دانشگاه پیام نور مرکز کوهپایه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی حسابداری امور اداری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
ادرس محل زندگی.اصفهان شهرستان کوهپایه.داخل گزینه ها کوهپایه وجود نداشت.