اسماعیل پیشقدم

اسماعیل پیشقدم

کارشناسی معماری

۹ارتباط ۲مهارت
قزوین | قزوین
ناظر پروژه
آرین گستر
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی ابهر
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی ابهر
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی مکانیک
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
ناظر پروژه
آرین گستر
مهارت ها
| ۳نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات