در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا فیلمبرداری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که فیلمبرداری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند فیلمبرداری را بصورت مبتدی و حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند فیلمبرداری را بصورت متوسط و حدود ۳۷ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند فیلمبرداری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۶%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۱%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۶%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۳۷%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۸۲%
زن بیش از ۱۰ عضو ۱۸%
کاربران منتخب