Keyhane
keyhane Kermani

Keyhane keyhane Kermani

کارشناسی حسابداری مالی

۳ارتباط ۱مهارت
کرمان | کرمان
حسابدار
شرکت انبوه سازان مسیرات کرمان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۱۳۸۱ - ۱۳۸۴
کارشناسی حسابداری مالی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
حسابدار
شرکت انبوه سازان مسیرات کرمان
۱۳۸۹ اکنون
سرپرست مالی و حسابدار
شرکت تعاونی عنبر
انجام کلیه امورمالی_مالیاتی و تامین اجتماعی
۱۳۸۹ اکنون
سرپرست مالی
شرکت تعاونی آرشیا
۱۳۸۹ اکنون
حسابدار
شرکت مس مسعود
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
کارآموز حسابداری
مدوار
مهارت ها
توضیحات