علیرضا آزاد

علیرضا آزاد

کارشناسی ارشد مدیریت

۱۲ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مدیریت
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات