سارا سلیمیان

سارا سلیمیان

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۱۷۶ارتباط ۱مهارت
مرکزی | اراک
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اراک
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات