حکمت میرجانی

حکمت میرجانی

کارشناسی عمران عمران

۱ارتباط ۲مهارت
خوزستان | اهواز
سرپرست دفترفنی
دیارسازان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی عمران عمران
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
سرپرست دفترفنی
دیارسازان
همکاری اینجانب بااین شرکت در خصوص محوطه سازی و بازسازی ساختمان های اداری بوده است
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
کارشناس اجرا
راوش سازه
همکاری اینجانب با این شرکت در خصوص اجرای تونل و شفت بوده است
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
کارشناس اجرا
کیانکار
همکاری اینجانب با این شرکت در خصوص خاکبرداری و خاکریزی در پروژه نمک گچساران امبل سد گتوند بوده است
۱۳۸۷ - ۱۳۸۷
سرپرست کارگاه
بهرام سازه
مهارت ها
توضیحات