ندا زمان پور بروجنی

ندا زمان پور بروجنی

نویسنده ، پژوهشگر

۱ارتباط ۱مهارت
چهارمحال و بختیاری | بروجن
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تفت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تفت
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد
۱۳۸۸ اکنون
کارشناسی حقوق فقه و حقوق
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات