محمد قربانی آتانی

محمد قربانی آتانی

کاردانی نساجی

۲ارتباط ۲مهارت
قزوین | محمدیه
مدیر انبار
نوشگوار کاسپین
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای رشت
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای رشت
۱۳۸۲ - ۱۳۸۵
کاردانی نساجی
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
مدیر انبار
نوشگوار کاسپین
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
مسئول اجرایی کنترل کیفیت
یاس نخ البرز
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
دفتردار
آموزش و پرورش البرز
مهارت ها
توضیحات