نبی خسروی

نبی خسروی

کاردانی حسابداری بازرگانی

۲۱۲ارتباط ۴مهارت
هرمزگان | بندرعباس
حسابدار
حق العمل کاری و ترخیص کاری بندرعباس
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای شیراز
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای شیراز
۱۳۸۰ - ۱۳۸۳
کاردانی حسابداری بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
حسابدار
حق العمل کاری و ترخیص کاری بندرعباس
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارمند انبار
mta holding
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
مدیر مالی
بیمه شعبه استان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
حسابدار
شرکت های مختلف اعم از صنعتی ، ساختمانی، تعاونی و حمل و نقل
پاره وقت
۱۳۸۶ - ۱۳۹۲
حسابدار
شرکت تعاونی حمل و نقل
انباردار-حسابدار-کارپرداز
مهارت ها
توضیحات
مسلط به دفتر نویسی ، تهیه صورتهای مالی، ارایه و پیگیری اظهار نامه مالیاتی و بیمه