نبی بخش بلوچ

نبی بخش بلوچ

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۴ارتباط ۵مهارت
سیستان و بلوچستان | چابهار
سر صندوقدار
داروخانه شبانه روزی دکتر کریم زاده
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بهار اندیشه
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بهار اندیشه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
سر صندوقدار
داروخانه شبانه روزی دکتر کریم زاده
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات