در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا اتوماسیون اداری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که اتوماسیون اداری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۶ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند اتوماسیون اداری را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند اتوماسیون اداری را بصورت متوسط و حدود ۵۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند اتوماسیون اداری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۱۶%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۵۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۵۷%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۴۳%
کاربران منتخب