مهدی پیمان

مهدی پیمان

کارشناس بیمه

۱۵ارتباط ۲مهارت
سمنان | شاهرود
نماینده بیمه
بیمه ملت
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۸۰ - ۱۳۸۵
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
نماینده بیمه
بیمه ملت
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
مشاور وکارشناس انواع بیمه:
بیمه ثالث
مسئولیت
آتش سوزی
عمر وسرمایه گذاری
مستمری زنان