امین باقری

امین باقری

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

۱۳۳ارتباط ۸مهارت
سمنان | شاهرود
معلم
آموزش وپروش
کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
تحصیلات
دانشگاه سمنان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهی نامه ماشین 1 و2
راهنمایی رانندگی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
معلم
آموزش وپروش
پروژه‌ها
موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در مدارس
پروژه‌ها
استفاده از انرژی زیست محیطی (هوای پاک)ونظرات دانشجویان
مهارت ها
| ۶۳نفر
حامد جعفریشاهد امینیبهمن طاعتیمحمد برخورداریمجید ناصری
| ۵۹نفر
حامد جعفریبهمن طاعتیمجید ناصریعلی نامدارحسین جغراتیان
| ۵۵نفر
حامد جعفریبهمن طاعتیمحمد برخورداریمجید ناصریعلی نامدار
| ۵۱نفر
حامد جعفریشاهد امینیبهمن طاعتیمجید ناصریعلی نامدار
| ۳۶نفر
حامد جعفریشاهد امینیبهمن طاعتیمحمد برخورداریمجید ناصری
| ۳۴نفر
حامد جعفریبهمن طاعتیمحمد برخورداریمجید ناصریعلی نامدار
| ۳۳نفر
حامد جعفریمحمد شالوبهمن طاعتیمجید ناصریعلی نامدار
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
اتوماسیون اداری
توضیحات