امین باقری

امین باقری

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

۱۳۱ارتباط ۸مهارت
سمنان | شاهرود
معلم
آموزش وپروش
کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
تحصیلات
دانشگاه سمنان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهی نامه ماشین 1 و2
راهنمایی رانندگی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
معلم
آموزش وپروش
پروژه‌ها
موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در مدارس
پروژه‌ها
استفاده از انرژی زیست محیطی (هوای پاک)ونظرات دانشجویان
مهارت ها
| ۶۲نفر
شاهد امینیبهمن طاعتیمحمد برخورداریمجید ناصریعلی نامدار
| ۵۸نفر
بهمن طاعتیمجید ناصریعلی نامدارحسین جغراتیانFarzaneh Bazzi
| ۵۴نفر
بهمن طاعتیمحمد برخورداریمجید ناصریعلی نامدارحسین جغراتیان
| ۵۰نفر
شاهد امینیبهمن طاعتیمجید ناصریعلی نامدارحسین جغراتیان
| ۳۵نفر
شاهد امینیبهمن طاعتیمحمد برخورداریمجید ناصریعلی نامدار
| ۳۳نفر
بهمن طاعتیمحمد برخورداریمجید ناصریعلی نامدارحسین جغراتیان
| ۳۲نفر
محمد شالوبهمن طاعتیمجید ناصریعلی نامدارحسین جغراتیان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
اتوماسیون اداری
توضیحات