امین باقری

امین باقری

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

۱۲۹ارتباط ۸مهارت
سمنان | شاهرود
معلم
آموزش وپروش
کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
تحصیلات
دانشگاه سمنان
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهی نامه ماشین 1 و2
راهنمایی رانندگی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
معلم
آموزش وپروش
پروژه‌ها
موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در مدارس
پروژه‌ها
استفاده از انرژی زیست محیطی (هوای پاک)ونظرات دانشجویان
مهارت ها
| ۶۰نفر
شاهد امینیبهمن طاعتیمحمد برخورداریمجید ناصریعلی نامدار
| ۵۶نفر
بهمن طاعتیمجید ناصریعلی نامدارحسین جغراتیانFarzaneh Bazzi
| ۵۲نفر
بهمن طاعتیمحمد برخورداریمجید ناصریعلی نامدارحسین جغراتیان
| ۴۸نفر
شاهد امینیبهمن طاعتیمجید ناصریعلی نامدارحسین جغراتیان
| ۳۳نفر
شاهد امینیبهمن طاعتیمحمد برخورداریمجید ناصریعلی نامدار
| ۳۱نفر
بهمن طاعتیمحمد برخورداریمجید ناصریعلی نامدارحسین جغراتیان
| ۲۸نفر
بهمن طاعتیمجید ناصریعلی نامدارحسین جغراتیانFarzaneh Bazzi
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
اتوماسیون اداری
توضیحات