رضا اخوان

رضا اخوان

کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی

۷ارتباط ۱مهارت
سمنان | شاهرود
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
کاردانی مهندسی مکانیک تاسیسات
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
مهارت های متفرقه زیاد دارم...ولی در مورد رشته خودم فقط تدریس