میثم خالوئی

میثم خالوئی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

۸ارتباط ۱مهارت
کرمان | بافت
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات