محمدصالح محمدآبادی

محمدصالح محمدآبادی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

۱۰۹ارتباط ۴مهارت
کرمان | بم
کارشناس پیشگیری
سازمان بهزیستی
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۸۷ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارشناس پیشگیری
سازمان بهزیستی
۱۳۹۴ اکنون
مشاور
مرکز ترک اعتیاد خانواده سبز شهرستان بم
مشاوره در زمینه انواع اختلالات روانی، تحصیلی و ...
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
فعالیت در مرکز مشاوره دانشگاه عالی بم
مشاوره تحصیلی، اضطراب، افسردگی، ازدواج، شکست عشقی و ...