علی محمدی

علی محمدی

کارشناسی فنی عمران -عمران

۸۰ارتباط ۵مهارت
خراسان جنوبی | فردوس
نماینده شرکت در استان
تیرچه پیش تنیده
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پارس رضوی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پارس رضوی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی عمران عمران
معدل 15.86
مدارک و گواهی‌نامه ها
نقشه برداری توتال استیشن
۱۳۹۵
نقشه برداری توتال استیشن
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
گارگر عمومی بنای ساختمان
۱۳۹۵
گارگر عمومی بنای ساختمان
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۱۳۹۵
تخریب و انفجارات
نظامی
دوره طراحی و محاسبه etabs و safe
۱۳۸۸
دوره طراحی و محاسبه etabs و safe
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
نماینده شرکت در استان
تیرچه پیش تنیده
بدلیل خدمت سر بازی رهایش کردم
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
پیمانکار خصوصی
مسکن ازاد بهزیستی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
پیمانکار خصوصی
مسکن مهر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
تخریب و انفجارات
برای راهسازی
توضیحات