مجید ناصری

مجید ناصری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی فقه و اصول

۴۱۲ارتباط ۲مهارت
خوزستان | اهواز
مشاور ارزیابی
مشارکت های مردمی
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی امیرالمومنین
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی امیرالمومنین
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی فقه و اصول
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مشاور ارزیابی
مشارکت های مردمی
برگزاری طرح های فرهنگی وتولیدی وصنعتی
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات