محمدرضا قربانی

محمدرضا قربانی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

۳۵۹ارتباط ۸مهارت
اصفهان | کاشان
برگزاری سمیناروهمایش های انگیرشی - مشاوره
گروه مشاوره دانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
برگزاری سمیناروهمایش های انگیرشی - مشاوره
گروه مشاوره دانشگاه کاشان
۱۳۹۶ اکنون
کلینیک ترک اعتیاد-مرکزDIC
روانشناس مرکزجامع سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برگزاری کارگاه های مهارت های فرزند پروری -مهارت های زندگی وآیین همسرداری-مشاوره در زمینه کودک
۱۳۹۶ اکنون
مدرس
دانشگاه
دانشگاه پیام نور ، دانشگاه آزاد و دانشگاه علامه فیض کاشانی
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۵
The Effectiveness of Mindfulness-based Stress Reduction Program on Mental Health of Hospital Employees
Science and Education ACADEMIC JOURNAL
۱۳۹۶-۰۳
افسردگی و پروتکل درمانی
سبز رایان گستر
۱۳۹۶-۰۱
THE EFFECT OF GROUP COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY IN REDUCING AGGRESSION IN PATIENTS WITH THALASSEMIA
Journal of Fundamental and Applied Sciences
۱۳۹۵-۰۸
اعتیاد از آنچه که تصورش را کردیم به ما نزدیک تر بود
سبز رایان گستر
۱۳۹۴-۱۱
آسیب های اجتماعی و آسیب شناسی ایرانی
سبز رایان گستر
مهارت ها
| ۱۸۶نفر
صغری جباریسید غفار یزدانیابوالفضل تقی زادهsanaz shjمحمد شالو
| ۱۸۳نفر
صغری جباریسید غفار یزدانیsanaz shjمحمد شالومجید ناصری
| ۱۸۱نفر
صغری جباریسید غفار یزدانیمحمد شالومجید ناصریامین بیرقدار
| ۱۸۱نفر
صغری جباریسید غفار یزدانیsanaz shjمجید ناصریامین بیرقدار
| ۱۸۰نفر
صغری جباریسید غفار یزدانیsanaz shjمجید ناصریامین بیرقدار
صغری جباریسید غفار یزدانیsanaz shjمجید ناصریامین بیرقدار
صغری جباریسید غفار یزدانیsanaz shjمجید ناصریامین بیرقدار
توضیحات