محمود تاند

محمود تاند

پژوهشگر اجتماعی

۱ارتباط ۴مهارت
زنجان | زنجان
مسئول مونتاژ
شرکت ماشین شازی زنجان
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
دانشگاه پیام نور مرکز زنجان
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی علوم اجتماعی
تجارب کاری
۱۳۸۰ - ۱۳۹۰
مسئول مونتاژ
شرکت ماشین شازی زنجان
مهارت ها
| ۱نفر
رحیم حیدری خرم
| ۱نفر
رحیم حیدری خرم
رحیم حیدری خرم
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات