حسین دلبری

حسین دلبری

کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت

۳ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارمند
سازه عمران بیکران
کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری
تحصیلات
دانشگاه حکیم سبزواری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
تجارب کاری
۱۳۸۲ اکنون
کارمند
سازه عمران بیکران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات