در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا نرم افزار Safe را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نرم افزار Safe را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند نرم افزار Safe را بصورت مبتدی و حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند نرم افزار Safe را بصورت متوسط و حدود ۲۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند نرم افزار Safe را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۷%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۳۸%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۱%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۲۴%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۷۴%
زن بیش از ۱۰ عضو ۲۶%
کاربران منتخب