مصطفی صدیق مجرد

مصطفی صدیق مجرد

کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت

۸ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | سبزوار
مدیر عامل
شرکت سهند سازه بیهق
کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری
تحصیلات
دانشگاه حکیم سبزواری
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مدیر عامل
شرکت سهند سازه بیهق
www.sahandbco.ir
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات