سمیه موسوی

سمیه موسوی

کارشناسی حسابداری

۸ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
حسابدار
انجمن ندای امید
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
icdl هفت گانه
امیدان
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
حسابدار
انجمن ندای امید
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
حسابدار
سجاد گستر پایدار
مهارت ها
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات