در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا برنامه کورل دراو را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که برنامه کورل دراو را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند برنامه کورل دراو را بصورت مبتدی و حدود ۳۷ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند برنامه کورل دراو را بصورت متوسط و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند برنامه کورل دراو را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۲%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۷%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۳۸%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۵۲%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۴۸%
کاربران منتخب