در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا Adobe Illustrator را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Adobe Illustrator را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۱ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند Adobe Illustrator را بصورت مبتدی و حدود ۴۴ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند Adobe Illustrator را بصورت متوسط و حدود ۲۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Adobe Illustrator را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۳۱%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۴۴%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۲۲%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۵۱%
زن بیش از ۵۰ عضو ۴۹%
کاربران منتخب