محسن زمانیان

محسن زمانیان

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۳۴ارتباط ۳مهارت
لرستان | الشتر
کارمند
شرکت کامپیوتری
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید رضایی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید رضایی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارمند
شرکت کامپیوتری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مدیر رستوران
رستوران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
سر کار گر
پلی استیل
بعلت دانشگاه ادامه ندادم
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات