سید محمد سروری

سید محمد سروری

کارشناسی منابع طبیعی محیط زیست

۴۸ارتباط ۱مهارت
هرمزگان | بندرعباس
معاون اداری و مالی
T.O.M
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
۱۳۸۰ - ۱۳۸۴
کارشناسی منابع طبیعی محیط زیست
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
معاون اداری و مالی
T.O.M
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
HSE
محور طلایی
مهارت ها
| ۲۵نفر
شورانگیز خیرکارآرسو آرسومهسا ابوالفضلینبی اله گودرزیمحمد قبادی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات