سید محمد سروری

سید محمد سروری

کارشناسی منابع طبیعی محیط زیست

۱۲۳ارتباط ۳مهارت
هرمزگان | بندرعباس
بازرس ایمنی
نیک پی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
۱۳۸۰ - ۱۳۸۴
کارشناسی منابع طبیعی محیط زیست
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
بازرس ایمنی
نیک پی
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
HSE
golden
مهارت ها
| ۶۱نفر
مهسا قاسمی پورزیبا محیسناوی دریسمهتاب صادق نژادعاطفه مسلمیآرزو افتخاری
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات