باقر شهابی زاده

باقر شهابی زاده

کارشناسی بهداشت محیط

۱۷۱ارتباط ۸مهارت
خراسان جنوبی | بشرویه
بازرس بهداشت
مرکزخدمات جامع سلامت
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران پزشکی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران پزشکی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی بهداشت محیط
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
بازرس بهداشت
مرکزخدمات جامع سلامت
کارشناس مهندسی بهداشت محیط وشاغل درمرکزبهداشت شهری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
بازرس بهداشت
مرکزبهداشتی درمانی
۱۳۸۶ - ۱۳۹۲
نجات گر2
هلال احمر
خدمات به صورت داوطلبانه درهلال احمر
مهارت ها
| ۱۱۲نفر
زهره pshشورانگیز خیرکارمجید ناصریحجت جهانیشیما شیما
| ۸۱نفر
زهره pshشورانگیز خیرکارمجید ناصریحجت جهانیعلی نامدار
| ۷۶نفر
زهره pshشورانگیز خیرکارمجید ناصریحسین جغراتیانسیدرسول برهمند
| ۶نفر
زهره pshمحمد شالوشورانگیز خیرکارمجید ناصری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
gps
نجات گر2 در هلال احمر
توضیحات