باقر شهابی زاده

باقر شهابی زاده

کارشناسی بهداشت محیط

۱۷۱ارتباط ۸مهارت
خراسان جنوبی | بشرویه
بازرس بهداشت
مرکزخدمات جامع سلامت
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران پزشکی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران پزشکی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی بهداشت محیط
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
بازرس بهداشت
مرکزخدمات جامع سلامت
کارشناس مهندسی بهداشت محیط وشاغل درمرکزبهداشت شهری وروستایی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
بازرس بهداشت
مرکزبهداشتی درمانی
۱۳۸۶ - ۱۳۹۲
نجات گر2
هلال احمر
خدمات به صورت داوطلبانه درهلال احمر
مهارت ها
| ۱۱۰نفر
شورانگیز خیرکارمجید ناصریحجت جهانیشیما شیماعلی نامدار
| ۷۹نفر
شورانگیز خیرکارمجید ناصریحجت جهانیعلی نامدارحسین جغراتیان
| ۷۴نفر
شورانگیز خیرکارمجید ناصریحسین جغراتیانسیدرسول برهمندمحمود علی پور
| ۴نفر
محمد شالوشورانگیز خیرکارمجید ناصری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
gps
نجات گر2 در هلال احمر
توضیحات