جاسم ناصری

جاسم ناصری

کاردانی مهندسی مکانیک تاسیسات

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کاردانی مهندسی مکانیک تاسیسات
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات