داود کرمانی

داود کرمانی

کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید

۳ارتباط ۶مهارت
تهران | پاکدشت
سرپرست کنترل کیفیت
کاوه گستر صنعت پارسیان
کارشناسی دانشگاه زابل
تحصیلات
دانشگاه زابل
۱۳۸۸ اکنون
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
سرپرست کنترل کیفیت
کاوه گستر صنعت پارسیان
مهارت ها
| ۲نفر
میلاد حسن تیموری
| ۲نفر
میلاد حسن تیموری
| ۲نفر
میلاد حسن تیموری
| ۲نفر
میلاد حسن تیموری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات