میلاد حسن تیموری

میلاد حسن تیموری

کارشناس IT

۶ارتباط ۷مهارت
البرز | کرج
IT کارشناس
پخش البرز
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز کرج
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز کرج
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی کشاورزی مهندسی منابع آب
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
IT کارشناس
پخش البرز
زبان ها
کردی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات