در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا Minitab را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Minitab را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۴ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند Minitab را بصورت مبتدی و حدود ۳۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Minitab را بصورت متوسط و حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Minitab را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۴۴%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۲%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۴۶%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۵۴%
کاربران منتخب