وحید یاری

وحید یاری

کارشناسی مهندسی شیمی_صنایع غذایی

۱۳ارتباط ۱مهارت
گیلان | رشت
سرپرست کنترل کیفیت
تولید ماالشعیر آرپانوش(ایستک)
کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
تحصیلات
دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی شیمی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
سرپرست کنترل کیفیت
تولید ماالشعیر آرپانوش(ایستک)
بعنوان مسئول فنی شرکت و کارشناس آزمایشگاه مشغول فعالیت میباشم
مهارت ها
| ۳نفر
آناهید آگینه
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات