علی سطوتی زیرک

علی سطوتی زیرک

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

۷ارتباط ۱۰مهارت
البرز | کرج
عضو کمیته اجرایی
سومین کنگره انجمن مهندسی صوتیات(دانشگاه صنعتی شریف)
کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد
تحصیلات
دانشگاه شاهد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
با سهمیه استعداد درخشان
دانشگاه دامغان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی ریاضی کاربردی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
عضو کمیته اجرایی
سومین کنگره انجمن مهندسی صوتیات(دانشگاه صنعتی شریف)
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
ناظر پروژه
رکن سوله
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
عضو پیوسته
انجمن مهندسی صوتیات ایران
۱۳۹۲ اکنون
دبیر فرهنگی همایش
همایش الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
دبیر انجمن علمی ریاضی
دانشگاه دامغان